REGULAMIN KONKURSU Łódzka szkoła w chmurze


REGULAMIN KONKURSU

 

Łódzka Szkoła w Chmurze

 

 

 

I      ORGANIZATORZY

 

Urząd Miasta Łodzi/Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia

 

Praktycznego w partnerstwie z firmą Microsoft

 

 

II     ADRESAT KONKURSU

 

W konkursie mogą brać udział szkoły i placówki oświatowe, których organem prowadzącyjest Miasto Łódź.

 

III   CELE KONKURSU

 

 • Wyłonienie szkół i placówek oświatowych, które w sposób wzorcowy wdrożyły usługę Office 365 w swojej instytucji.
 • Zmotywowanie nauczycieli i dyrektorów szkół oraz placówek oświatowych do stosowania usług i aplikacji Office 365 w procesie zarządzania placówką i w działaniacedukacyjnych.
 • Upowszechnienie dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań zastosowań usługOffic365 w procesizarządzaniplacówką i w działaniacedukacyjnych.

 

IV   KOMISJA KONKURSU

 

 • Komisja Konkursu powołana jest spośród przedstawicieli instytucji współorganizujących konkurs.
 • Komisja Konkursowa dokonuje ocenzgłoszonycaplikacji.
 • Werdykt Komisji jest ostateczny.

 

 

V     PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ

 

Ocenie będzie podlegać:

 

 • Aplikacja konkursow(formularz wypełniony danymi dotyczącymi stosowania usługi Office 365 w szkole lub placówce oświatowej).
 • Publikacja multimedialna prezentująca sposób wykorzystania Office 365 w procesie dydaktycznym i procesie zarządzania szkołą.

 

VI   STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU

 

 • Dyrektor szkoły lub placówki oświatowezgłasza swoją instytucję do konkursu poprzewypełnienie formularza konkursowego, do którego link znajduje się na stronie internetowej ŁCDNiKP w zakładce Office 365. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgodnwykorzystywanie projektu przez organizatorów dcelów edukacyjnych. LINK DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO
 • Dla zgłoszonych szkół i placówek oświatowyczostanie wysłany link do formularza aplikacji konkursowej.
 • Instytucja przygotowujaplikację konkursową i publikację multimedialną w aplikacji Sway dostępnej w ramach usługOffice 365 dla edukacjiLink do prezentacji należy umieścić w formularzu aplikacji konkursowej. Wszystkie materiałwykorzystane w pracy konkursowej powinnbyć wykonane samodzielnie lub na licencji Creative Common.
 • Komisja, w oparciu o kryteriaocenia i dokonujwyboru dziesięciu najlepszycaplikacji konkursowych.

 

VII KRYTERIMERYTORYCZNE:

 

 • Minimum 90% osób (nauczycieli, pracowników administracji i uczniówwyłączaucznióedukacjprzedszkolnej i wczesnoszkolnej) posiada konto w usłudze Office 365.
 • Minimu30osó(wyłączająucznióedukacjprzedszkolnej i wczesnoszkolnej) przynajmniej raz w tygodniu loguje się do swojej usługi Office 365 i korzysta z co najmniej 2 aplikacji (dane do sprawdzenia w panelu administratora usługi Office 365)
 • Minimum 10% nauczycieli uzyskało co najmniej jedecertyfikat na platformie Microsoft Educator Community (www.education.microsoft.com)
 • Przynajmniejeden z nauczycielpodzielił się swoiluswojeszkołdoświadczeniepracy w chmurzpodczausłudoskonalenia nauczycieli organizowanycprzeŁCDNiKP, w czasopiśmiDobrepraktyki” lub w innej formienaprzykłaon-line.

 

UWAGAPrace konkursowe powinnbyć dziełami autorskimi. Wszelkizapożyczenia z prac innycautorów są zabronione, a odpowiedzialność materialna zudowodnionnaruszenipraautorskicspoczywać będzie na uczestnikkonkursu.

 

 

 

VIII          TERMINARZ KONKURSU

 

 

 • do 16 września 2019 r.– przesłanielinku do opracowanej prezentacji,

 

 • do 27 września 2019 r. – przeprowadzenie postępowanie Komisji Konkursowej,

 

 • październik 2019 r.– podsumowanie konkursu2019

 

 

IX   SPOSÓB I TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW

 

Wyniki konkursu będą podane do wiadomości uczestników konkursu na stronie internetowej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i KształceniPraktyczneg(www.wckp.lodz.pl) w części poświęconej konkursom.

 

 

X     NAGRODY

 

1. Laureaci otrzymają tytułSzkoła w Chmurze”.

2. Lauraczostaną zaproszeni na specjalną wizytę w biurze Microsoft w Warszawie w roku szkolnym 2019/2020, w trakcie której wezmą udział w dedykowanych warsztatach i wykładach dla uczniów i nauczycieli.

3. Lauraczostanąwyróżnieni wartykule nablogu Microsoft – MicrosoftMówi (https://news.microsoft.com/pl-pl/features/).

 

 

XUWAGI KOŃCOWE

 

 • Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne.

 

 • O terminie i miejscu podsumowania konkursu uczestnicy i szkoły zostaną powiadomienic indywidualnie.